Thông tin thuốc của bệnh viện đa khoa khu vực La Gi năm 2020

Thông tin thuốc của bệnh viện đa khoa khu vực La Gi năm 2020

Xem chi tiết tại đây

Thông tin thuốc của bệnh viện đa khoa khu vực La Gi năm 2019

Xem chi tiết tại đây

Thông tin thuốc của bệnh viện đa khoa khu vực La Gi  năm 2017
Xem chi tiết tại đây

Thông tin thuốc của bệnh viện đa khoa khu vực La Gi  năm 2018
Xem chi tiết tại đây

Thông tin thuốc năm 2016